Услуги

Пречиствателни станции
за отпадни води
(ПСОВ)
Разработване на
проекти за Биогаз инсталации от
100kW до 2mW
Екологични оценки и Управление на отпадъците

 

Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ)


С влизането си в ЕС, България пое задължението да изпълнява европейското законодателство, включително в областта на водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води.
В края на 2014 г. изтича периодът, даден от Европейската Комисия на българските млекопреработвателни предприятия да изградят пречиствателни инсталации и съоръжения на тяхна територия.
Във връзка с това, за да сме полезни на нашите млекопреработватели, сме разработили Въпросник, чрез който бихме могли да определим типа на пречиствателната станция, която Ви е необходима. Необходимо е само да го попълните, а нашите специалисти ще изчислят най-подходящата технология за пречистване и ще получите оптимална за Вас оферта за изработка и инсталиране на Пречиствателна станция. Очакваме Ви.

Въпросник ПСОВ

Разработване на проекти за Биогаз инсталации от 100kW до 2mW

Обхват на нашите услуги: разработване на проекти, проектиране, подаване на документи, финансиране, изграждане на системата до ключ, въвеждане в експлоатацията, оперативно управление, контрол и поддръжка, съвместно с нашите световно утвърдени партньори от Австрия и Чехия.


Шест стъпки при Разработването на проект за инсталация за биогаз
Стъпка Едно – Законодателство
Стъпка Две - Начало на административния процес
Стъпка Три - Съгласуване на проекта за ПУП
Стъпка Четири - Одобряване на ПУП
Стъпка Пет – Проектиране
Стъпка Шест - Начало на строителството
Шест стъпки при Разработването на проект за инсталация за биогаз


Минимално времетраене на процедурите
Обхват на разходите за подготовка на проекта
Обхват на разходите за изграждане
Приблизителна оценка на разходите за строителство
Допълнителни разходи


Проучвателни дейности при проектиране строеж на Биогаз инсталация
Стъпка Едно – Предпроектно проучване
Стъпка Две - Снабдяване със суровини
Стъпка Три - Предварително оразмеряване на инсталацията
Стъпка Четири - Площадка за инсталацията
Проучвателни дейности при проектиране строеж на Биогаз инсталация

към Услуги

Подкрепа при използването на инвестиции по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

Мярка 4. Инвестиции в материални активи (предишни Мярка 121 и 123)
Мярка 6. „Развитие на стопанството и стопанска дейност“ (предишни Мярка 112 и 141)


Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Предоставяме подкрепа на територията на Република България, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на стопанствата, съобразени със съответния им капацитет.


Подкрепата е насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

– Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващите мрежи;

- Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда;

- Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;


Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Подкрепата е насочена за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.


Инвестициите, обект на подкрепа трябва да са свързани с:

- Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

- Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;


Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти:

- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

- Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;


Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади фермери“


Инвестициите, обект на подкрепа трябва да са свързани с:

- Закупуване на машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства;

- Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;

- Закупуване на селскостопански животни;

- Закупуване на земя за земеделска дейност;

- Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;


Подмярка 6.2/6.4 „Стартова помощ за неземеделски дейности“


Инвестициите, обект на подкрепа трябва да са свързани с:

- Дейности за развитие на туризъм (Изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);

- Развитие на услуги във всички сектори;

- Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;

- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

към Услуги

Екологични оценки и Управление на отпадъците

Екологични оценки & ОВОС
Разработване и направа на Информация на Инвеститорски искания – за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, модернизации и др. съгласно чл.93, ал.1 от ЗООС;
Разработване на Доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), екологични оценки, на проекти, обекти и действащи производства;
Разработване на Общински програми за опазване на околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
Изготвяне на екологични оценки на устройствени планове и програми за развитие (ЕО.


Управление на отпадъците
Разработване на Общински програми за управление отпадъци по чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
Разработване на фирмени програми за управление отпадъци и подготовка на документация за получаване на разрешителни по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
Разработване на планове и програми за управление на производствени и опасни отпадъци.


Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)
Разработване на заявления за получаване на комплексно разрешително (КПКЗ) по изискванията на МОСВ, съгласно чл. 117, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
Експертна помощ при подготовка на документация за Промяна на условията в издадено Комплексно разрешително (КПКЗ) и прилагане на най-добри налични техники (НДНТ).


Управление на опасните химични вещества и препарати
Изготвяне на Доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии (Севезо II), за оператори на предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал;
Изготвяне на Доклади за безопасност (Севезо II), за оператори на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.


към Услуги

 

 

Дизайн: Инфоцентър Трявна
© 2014 Ecosystem Services. Всички права запазени