Продукти

Пречиствателни станции
за отпадни води
(ПСОВ)
Биогаз инсталации по технология Power Ring
от 100kW до 2mW

 

Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ)


ПСОВОбщински ПСОВ: MONOBLOK–T и FLEXIDIBLOK

FLEXIDIBLOK® е пречиствателно съоръжение, състоящо се от два активационни съда, работещи поотделно – Sequencing Batch Reactor (SBR), които са снабдени със система за грубо предварително пречистване и устройство за събиране на отработената утайка. Работата на цялото пречиствателно съоръжение се управлява от централния компютър, който оптимизира работата на ПСОВ, в зависимост от обема и качествата на постъпващите отпадъчни води.

Пречиствателното съоръжение може да се монтира за пречистване на комунални води, локални и единни канализационни мрежи, а също така за промишлени отпадни води с временен характер, които се пречистват биологично. Пречиствателните съоръжения от този тип се предлагат обикновено за количества от 600 еквивалентни жители.

FLEXIDIBLOK


индустриални ПСОВИндустриални ПСОВ

Станциите за пречистване на отпадни води в промишления сектор се предлагат в зависимост от търсенето на всеки отделен клиент, а така също и от спецификата на промишленото производство. Предлаганите технологии са подходящи за селското стопанство или хранително-вкусовата промишленост и такива направления, като:
преработка на месо, кланици, млекозаводи, птицефабрики, производство и опаковане на напитки и минерални води, преработване на риба, вина и т.н.

ПРОМИШЛЕНИ СТАНЦИИ

към Продукти


Биогаз инсталации по технология Power Ring от 100kW до 2mW

Типова инсталация за биогаз PowerRing


Системата PowerRing е подходяща за почти всички субстрати. Дори субстрати, които се разграждат трудно, могат да се зареждат без предварителна обработка и да се преработват безпроблемно.

ПСОВ
1. главен ферментатор
2. допълнителен ферментатор
3. система за зареждане
4. централна помпена станция

Чрез специално разработена концепция за облицовка и целенасочено създадено управление на субстрата могат да се използват големи количества течен тор, без да е необходимо да се понасят загуби при разграждането. Следователно PowerRing е оптимално подходящ и за заводи, работещи с големи количества течен тор.


При интерес от Ваша страна да стартирате проект за изграждане биогаз инсталация, моля попълнете този въпросник, до колкото Ви е възможно, и ни го изпратете обратно. Тази първа информация ни е нужна, за да можем да определим максимално точно Вашия проект.


Биогаз инсталация Micro Power Compact 100kW

Тази инсталация представлява анаеробен биореактор, проектиран да произвежда възобновяема топлинна и електрическа енергия от отпадъци от селското стопанство (оборска тор, фуражни остатъци и др.) с или без използване на енергийни култури.

BIOGAS Micro 100 kW

към Продукти

 

 

Дизайн: Инфоцентър Трявна
© 2014 Ecosystem Services. Всички права запазени